Käsitteet
Ennakkoluulo  |   Etninen identiteetti  |   Etninen ryhmä  |   Etnisyys  |   Etnosentrismi vs kulttuurirelativismi  |   Globalisaatio / lokalisaatio  |   Hybridiys, ylirajaisuus ja ylikansallisuus  |   Identiteetti, status ja rooli  |   Ihmiskauppa (trafficking) ja ihmissalakuljetus (human smuggling)  |   Ihmiskäsitykset  |   Ihmisoikeudet  |   Inklusiivinen koulutus  |   Kansainvälisyyskasvatus  |   Kansalaisuus, kansallisuus  |   Kantaväestö ja valtaväestö  |   Kehitys ja kehittäminen  |   Kieli  |   Kolonialismi / Imperialismi / Post-kolonialismi / Uuskolonialismi  |   Kotouttaminen = integrointi  |   Kotoutuminen = integroituminen  |   Ksenofobia / xenofobia / vieraspelko / muukalaiskammo  |   Kulttuurienvälinen kompetenssi  |   Kulttuurienvälinen viestintä  |   Kulttuurienvälinen vuorovaikutus  |   Kunniaväkivalta  |   Maahanmuuttaja  |   Media  |   Medikalisaatio  |   Minä, persoona  |   Monikulttuurinen koulutus  |   Monikulttuurinen työyhteisö  |   Monikulttuurinen työyhteisö  |   Monikulttuuriset identiteetit  |   Monikulttuurisuus  |   Monikulttuurisuuskasvatus  |   Nationalismi  |   Pakolainen ja turvapaikanhakija  |   Perehdyttäminen  |   Perhe ja lähisuhdeväkivalta  |   Perheenyhdistäminen  |   Rasismi / rotusyrjintä / rotusorto  |   Rotu  |   Selkokieli  |   Siirtolainen ja siirtotyöntekijä  |   Stereotypia eli yleistys  |   Suvaitsevaisuus  |   Syrjintä  |   Syrjäytyminen  |   Taiteen ja monikulttuurisuuden kosketuspintoja  |   Toiseus  |   Transkulttuurisuus  |   Ulkomaalainen  |   Ulkosuomalainen ja paluumuuttaja  |   Uskonto  |   Uussuomalainen  |   Vapaaehtoinen ja pakotettu muutto Suomeen  |   Vähemmistö  |   Yhdenvertaisuus  |   Yhteiskunta  |   Ylirajaiset perheet ja hoivasuhteet (global care chains)  |       
Kansalaisuus, kansallisuus

• Kansalaisuus tarkoittaa valtion jäsenenä olemista oikeuksineen ja velvollisuuksineen.

• Kansallisuus viittaa kansalliseen identiteettiin tai etnisyyteen kuten ”suomalaisuuteen” tai ”venäläisyyteen”.

• Yleensä kansalaisuus saadaan syntyessä, mutta se voidaan vaihtaa muutettaessa toiseen maahan asumaan. Henkilöllä voi olla myös useamman maan kansalaisuus.

• Kaksoiskansalaisuus: yhdellä henkilöllä on kahden tai useamman maan kansalaisuus (1.6.2003 alkaen Suomen lakien mukaista). Näin ollen suomalainen ei menetä Suomen kansalaisuutta, kun hän saa toisen valtion kansalaisuuden. Myöskään ulkomaalaisen ei tarvitse luopua nykyisestä kansalaisuudestaan saadessaan Suomen kansalaisuuden mikäli alkuperäinen kotimaa sallii kaksoiskansalaisuuden.

• Monikulttuurisuus haastaa jossain määrin kansallisvaltion ideologiaan kuuluvaa kansalaisuuden ja kansallisuuden välistä yhteyttä.Lähteet

Kansalaisuuslaki, 16.5.2003.www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20030359. [23.9.2009].

Kansalaisuusasetus, 1985/699.www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/kumotut/1985/19850699. [23.9.2009].

Martikainen, Tuomas & Marja Tiilikainen (toim.) 2007. Maahanmuuttajanaiset: Kotoutuminen, perhe ja työ. Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja, D 46/2007. Helsinki: Väestöliiton tutkimuslaitos. p. 18

Saukkonen, Pasi. 2005. Kansallinen identiteetti. Jussi Pakkasvirta & Pasi Saukkonen (toim.) Nationalismit. Helsinki: WSOY, 90-105.