Lähteet ja linkit


Lähteet

Allport, G. The Nature of Prejudice. Addison-Wesley, Reading, Ma, 1954.

Ashkanasy, C., Wilderom, P., Peterson, M. (eds.) Handbook of organizational culture and climate. Sage, Thousand Oaks, Ca, 2000.

Baumard, P. Tacit knowledge in organizations. Sage, London, 1999.

Centre for Strategy & Evaluation Services. The costs and benefits of diversity. Methods and Indicators to Measure the Cost-Effectiveness of Diversity Policies in Enterprises.
Final Report. 2003.

Forsander, A., Ekholm, E., Saleh, R. Monietninen työ - haaste ammattitaidolle.
Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskuksen täydennyskoulutusjulkaisuja 9, 1994.

Forsander, A., Alitolppa-Niitamo, A. Maahanmuuttajien työllistyminen ja työhallinto - keitä, miten ja minne? Työhallinnon julkaisu 242, Työministeriö, Helsinki, 2000.

Forsander, A. (et al.) Monietnisyys, yhteiskunta ja työ. Palmenia -kustannus, Helsinki, 2001.

Forsander, A. Luottamuksen ehdot. Maahanmuuttajat 1990-luvun suomalaisilla työmarkkinoilla. Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D, 39, Väestöliitto, Helsinki, 2002.

Gaertner, S., Dovidio, J. Reducing intergroup bias: the common ingroup identity model.
Essays in social psychology, Psychology Press, Philadelphia (Pa), 2000.

Geertz, C. The interpretation of cultures: selected essays. Basic Books, New York, 2000.

Hewstone, M., Brown, R. Contact and conflict in intergroup encounters.
Blackwell, Oxford, 1986.

Hofstede, G. Kulttuuri ja organisaatiot. Mielen ohjelmointi, WSOY, Juva, 1993.

Ilmarinen, J., Ylikoski, M., Huuhtanen, P., Punnonen, O.,
Mansukoski, S., Pirnes, U., Miettinen, K., Brännkärr, C., Lindgren, G. Ikäjohtamista kehittämään. Työkirja. Työterveyslaitos, Helsinki, 2003.

Ilmarinen, J., Lähteenmäki, S. & Huuhtanen, P. Kyvyistä kiinni. Ikäjohtaminen yritysstrategiana. EA -sarja, Talentum, Helsinki, 2003.

Jaakkola, T. Maahanmuuttajat ja etniset vähemmistöt työhönotossa ja työelämässä. Työpoliittinen tutkimus 218, Työministeriö, Helsinki, 2000.

Julkunen, R. Kuusikymmentä ja työssä. Kopijyvä, Jyväskylä, 2003.

Juuti, P. Ikäjohtaminen. JTO tutkimuksia, 13, Työministeriö, Helsinki, 2001.

Kaartinen, M. Neekerikammo: kirjoituksia vieraan pelosta. Turun yliopisto, kulttuurihistoria, 2004.

Kirton, G. The Dynamics of Managing Diversity: a Critical Approach. Butterworth-Heinemann, Oxford , 2001.

Koskinen, K. Management of Tacit Knowledge in a Project Work Context. Industrial management and Business Administration Series No. 10, Pori School of Technology and Economics, Espoo, 2001.

Kouvonen, A. Ikäsyrjintäkokemukset työssä ja työhönotossa. Työpoliittinen tutkimus 203, Työministeriö, Helsinki, 1999.
Laslett, P. A Fresh Map of Life. Macmillan Press Ltd., Houndmills Basingstoke Hampshire,1996.

Lehmijoki, P., Mannila, S. Vajaakuntoisten yhtäläisten mahdollisuuksien edistäminen työmarkkinoilla. Työpoliittinen aikakausikirja 1/2000, 74-81.

Lehtonen, J. (toim.) Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt työelämässä. Raportteja 269. Stakes, Helsinki, 2002.

Lehtonen, J., Mustola, K. "Eihän heterotkaan kerro...": seksuaalisuuden ja sukupuolen rajankäyntiä työelämässä. ESR tutkimukset ja selvitykset -sarja 2. Työministeriö, Helsinki, 2004.

Lehtonen, M., Löytty, O. (toim.) Erilaisuus. Vastapaino, Tampere, 2003.

Levine, R. A., Campbell, D. Ethnocentrism. Wiley, New York, 1972.

Levine, R. V. A geography of time: The temporal misadventures of a social psychologist, or how every culture keeps time just a bit differently. Basic, New York, 1997.

Lewis, R. Kulttuurikolareita. Otava, Helsinki, 1996.

Liebkind, K. Me ja muukalaiset: ryhmärajat ihmisten suhteissa. Gaudeamus, Helsinki, 1988.

Liebkind, K. (toim.) Maahanmuuttajat. Kulttuurien kohtaaminen Suomessa. Gaudeamus, Helsinki, 1994.

Liebkind, K. (toim.) Monikulttuurinen Suomi. Etniset suhteet tutkimuksen valossa. Gaudeamus, Helsinki, 2000.

Macrae, C., Stangor, C., Hewstone, M. (eds.) Stereotypes and stereotyping. Guilford Press, New York, 1996.

Maunula, R. Yhdessä - vaikka erilaisina. Monikulttuuristen tiimien johtaminen ja valmentaminen. Aavaranta-sarja nro 46, PS -Kustannus, Jyväskylä, 1999.

Miller, N., Brewer, M. Groups in contact: the psychology of desegregation. Academic Press, Orlando, 1984.

Monimuotoisuuden kustannukset ja hyödyt. Euroopan komissio, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden pääosasto, Yksikkö D.3. Perusoikeudet ja syrjinnän torjunta. 2003.

Mäkilouko, M. Multicultural leadership: strategies for improved performance. Fintra -sarja, Multikustannus, Helsinki, 2003.

Nevala-Puranen, N., Innanen, T. Ekroos, T., Alaranta, H. Esteetön työympäristö liikuntavammaisille. Työterveyslaitos, Helsinki, 2001.

Nonaka, I., Takeutchi, H. The knowledge-creating company: how Japanese companies create the dynamics of innovation. Oxford University Press, New York, 1995.

Oakes, P., Haslam, S., Turner, J. Stereotyping and social reality.
Blackwell, Oxford, 1994.

Paananen, S. Suomalaisuuden armoilla: ulkomaalaisten työntekijöiden luokittelu. Tilastokeskus. Tutkimuksia 228, Helsinki, 1999.

Peltonen, M., Puupponen, H. (toim.) Erilaisuus työelämän voimavarana - kokemuksia, näkemyksiä ja mahdollisuuksia. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus, 2000.

Pitkänen, P. (toim.) Näkökulmia monikulttuuriseen Suomeen. Edita, Helsinki, 1997.

Pitkänen, P. Vieraiden kulttuurien kohtaaminen viranomaistyössä. Edita, Helsinki, 1999.

Pohjanpää, K. Maahanmuuttajien elinolot: venäläisten, virolaisten somalialaisten ja vietnamilaisten elämää Suomessa 2002. Tilastokeskus, Helsinki, 2003.

Polanyi, M. The Tacit dimension. Routledge & Kegan Paul, London, 1967.

Prasad, P., Mills. A., Elmes, M., Prasad,A. (eds.) Managing the Organizational Melting Pot. Dilemmas of Workplace Diversity. Sage, Thousand Oaks, 1997.

Ruscher, J. Prejudiced communication: A social psychological perspective. Guilford, New York, 2001.

Samovar, L., Porter, R. Intercultural communication: a reader. Wadsworth, cop., Belmon (Calif.) 1997.

Schneider, C., Barsoux, J.-L. Managing across cultures. Pearson Education, Harlow, 2002.

Senge, P. The fifth discipline. The art and practice of a learning organization. Currency Doubleday, New York, 1990.

Sherif, M. Group conflict and cooperation. Routledge and Kegan Paul, London, 1967.

Singelis, T. (ed.) Teaching About Culture, Ethnicity & Diversity. Exercises and Planned Activities. Sage, Thousand Oaks, 1998.

Tajfel, H. Human groups and social categories: Studies in social psychology.
Cambridge University Press. Cambridge, 1984.

Talib, M.-T. Monikulttuurinen koulu. Haaste ja mahdollisuus. Kirjapaja Oy, Helsinki, 2002.

Tiilikainen, M. Arjen Islam - Somalinaisten elämää Suomessa.
Vastapaino, Tampere, 2003.

Triandis, H. Culture and social behavior. McGraw-Hill, New York, 1994.

Triandis, H. Individualism and collectivism. Westview, Boulder, 1995.

Trompenaars, F. Riding the waves of culture. Understanding cultural diversity in business. The Economist Books Ltd. London, 1993.

Trux, M.-L. (toim.) Aukeavat ovet - Kulttuurien moninaisuus Suomen elinkeinoelämässä. Sitra 238, WSOY, Helsinki, 2000.

Vaahtio, E-L. Rekrytointi, ikä ja ageismi.
Työpoliittinen tutkimus 244, Työministeriö, Helsinki, 2002.

Vogt, P. Tolerance & Education. Learning to Live with Diversity and Difference.
Sage, Thousand Oaks, 1997.

Wahlström, R. Suvaitsevaisuuteen kasvattaminen. Erilaisuus on rikkautta. WSOY, Juva, 1996.

Wilson, T. Diversity at Work: The Business Case for Equity. John Wiley & Sons, Toronto, 1997.

 

 

 

Linkit

Mannerheimin lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri.
amoral.mll.fi/vi_julkaisuja_ja_linkkeja [28.9.2009].

Monikulttuurisen opetuksen virtuaalikoulu.
www.moped.fi [28.9.2009].

Global Finland.
global.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15786&contentlan=1&culture=fi-FI

CIA The World Factbook. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

 

Oneworld. href="http://uk.oneworld.net/guides" target=_blank>uk.oneworld.net/guides

Tietoa maahanmuuttajista.
www.kaapeli.fi/mamu

Tietoa oleskeluluvista.
www.migri.fi/netcomm/Default.asp?

Tietoa siirtolaisuudesta. www.migrationinstitute.fi

Tietoa työvoimapuolelta. www.mol.fi/mol/fi/02_tyosuhteet_ja_lait/02_ulkom_suomessa/index.jsp

UNESCO.
Ethics. www.unesco.org/ethics

 

 

 

Verkostot, tutkimusohjelmat ja tutkimusyksiköt

 

• Muuttoliike- ja etnisyystutkimuksen verkosto (MEV)

http://www.migrationinstitute.fi/mev/mev.php

 

• Etnisten suhteiden ja nationalismin tutkimuskeskus (CEREN)

http://sockom.helsinki.fi/ceren/suomeksi

 

• Etnisten suhteiden tutkimusyksikkö (ETHNICA) http://www.joensuu.fi/etnica/

 

• Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura (ETMU)

http://www.etmu.fi/

 

• Monikulttuurinen ohjausklinikka (Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta)

http://www.jyu.fi/mclinic/

 

• Rasismin ja muukalaispelon vastainen verkosto (RASMUS)

http://www.ihmisoikeusliitto.fi/index.php/toiminta/rasmus

 

• Syrjäytyminen, eriarvoisuus ja etniset suhteet Suomessa -tutkimusohjelma 2000-

2003 (SYREENI) http://www.joensuu.fi/syreeni/