Kulttuurienvälinen asiakaspalvelu

Kulttuurienvälisessä asiakaspalvelussa

 • Asiakas ja palvelu kohtaavat
 • Aineellinen palvelu vaikuttaa onnistumiseen; se minkälainen fyysinen miljöö on eli mm. valaistus, sisustus, tila, henkilökunnan määrä 
 • Henkilökunnan palvelu; minkälaista laadullisesti ja määrällisesti
 • Vuorovaikutuksen sosiaalinen luonne

 

 Laadukas kulttuurienvälinen asiakapalvelu

 • Johdonmukainen kansainävälisen asiakaskunnan tarpeiden ja odotusten tyydyttäminen
 • Miten asiakkaan odotukset ja tarpeet täytetään?
 • Palvelun tarjoajan tunnettava monikulttuuristen asiakkaiden käyttäytymisnormit, mieltymykset, arvot ja asenteet
 • Eroavaisuuksia kohteliaisuudessa, ystävällisyydessä, muodollisuudessa, aitoudessa, nopeudessa, täsmällisyydessä, keskustelevuudessa, henkilökohtaisessa huomioimisessa ja kontrollissa

 

 

Haastavat tilanteet kulttuurienvälisessä asiakaspalvelussa

1. Kieleen ja kielitaitoon liittyvät ongelmat

 • yhteisen kielen puuuttuminen
 • asiakaspalvelijan huono kielitaito

 

2. Kulttuurin ja palvelutoiminnan erilaisuudet

 • kansallisten kulttuurien erot
 • palvelukulttuurien erot
 • palveluympäristöjen erot

3. Valitustilanteet

 •  virheet ja laiminlyönnit
 • olosuhteet ja tekniset virheet

4. Järjestyshäiriöt

 

Kysymyksiä ja pohdintaa jatkoon:

 • Miten työyhteisössäsi ja työssäsi huomioidaan monikulttuurisuudet asiakkaat?
 • Miten vastata haasteisiin?